Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Generalforsamling 2012

Onsdag den 21. marts, blev der afhold generalforsamling i UFL-Lillebælt

 

Kort resume kan læses nedenfor, og formandens beretning kan læses her

 

                                                                                                                                                 Gelsted den 8.2.2012

 

                             Referat af  generalforsamling  i UFL-Lillebælt

Onsdag den 21. marts 2012 kl. 19.00 på Industrivej 3 C, 5500 Middelfart

 1. 1: Valg af dirigent
  Jens er valgt
  Jens konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet.
 2. Formandens beretning (Jonas)
  Formanden aflagde beretning. Beretningen blev efterfølgende godkendt.
 3. Fremlæggelse af regnskab ved  kassereren  (Inge)
  Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet er godkendt.
 4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen). Forslag kan sendes til Inge Jensen  eller Gerda Verdoner
  Der var ingen forslag indkommet til generalforsamlingen.
 5. Fastsætteslse af næste års kontingent. 
  Formanden fremlagde bestyrelsens beslutning om, at bibeholde  kontingentet på 175 kr. om året. Næste års kontingent er 175 kr.
 6. Valg af opstillede kandidater til bestyrelsen som er på valg:
  Jesper Greve  blev valgt for 2 år.
  Mareta Bech er valgt for 2 år.
  Julie Poulsen er valgt for 2 år.
  Flemming Thomsen er valgt for 2 år.
  Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år af gangen.
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
  Loa  Rasmussen
  Jesper Orbeson
  Suppleanter er valgt for 1 år af gangen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Jan Petersen er valgt som revisor
  Gerda Verdoner er valgt som revisorsuppleant. Begge er valgt for 1 år.
 9. Eventuelt

Jonas bød Mareta velkommen i klubben som ny frivillig, og han takkede Jens for at være ordstyrer ved generalforsamlingen.

Jens takkede igen for valget til det ærefulde hverv at være ordstyrer ved genenralforsamlingen. Jens takkede også for det gode samarbejde vi har fået op at stå mellem UFL – klubben  og Munkegården.

 

Referent

Inge Jensen

UFL-Lillebælt